telecom

BSNL

Andhra Pradesh&Telangana                         Madhya Pradesh&Chattisgarh

Assam                                                                          Maharashtra&Goa

Bihar&Jharkhand                                                 North East

Odisha                                                                         Gujrat      

Panjab                                                                         Haryana

Rajasthan
                                                                 Himachal pradesh            

Tamil Nadu                                                             Uttar Pradesh(East)

Karnataka                                                               Uttar Pradesh(West)

Kerala                                                                        Uttarakhand

Kolkata                                                                     West Bengal